تلفن داخلیسمتواحد مدرک تحصیلینام و نام خانوادگیعکس
380 کتابدار سفارشات فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی  خانم لیلا نامدار 
379کتابدارامانت لیسانس ادبیات

خانم مژده مشایخی


379کتابدارامانت لیسانس علوم تربیتی

خانم عفت ایرانمنش 

383 کتابدار خدمات فنی فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی
خانم عذرا میلادی

 
383 کتابدار خدمات فنی فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی  خانم مهدیه کلانتری 
383 کتابدار خدمات فنی فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی  خانم هدیه یزدان شناس 
389کتابدار سمعی و بصری لیسانس ادبیات  خانم ربابه دهقان 
389کتابدار پایان نامه ها لیسانس کتابداری پزشکی  
خانم نجمه معاذاللهی

 
384 نگهبان  -دیپلم  آقای حسین تهانی