برنامه کارگاه های آموزشی سال 96 به زودی اعلام خواهد شد.
برنامه زمانبدی کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شش ماه دوم سال 1395  
 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ و زمان برگزاری

توضیحات

1

کارگاه آموزشینرم افزار های مدیریت منابع References مقالات EndNote

دکتر رقیه ارشاد

95/7/7

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

2

کارگاه آموزشی علم سنجی

دکتر اخوتی

95/7/26

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

3

کارگاه آموزشی کتابخانه کاکرین

خانم سلطانی

95/7/28

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

4

جستجو منابع اطلاعات بالینی برای پزشکان

دکتر پیام کبیری

95/8/5

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

5

تحلیل استنادی در علم سنجی

دکتر پیام کبیری

95/8/6

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

6

کارگاه آموزشی Evidence Based Medicine برای اعضا هیات علمی بالینی

دکتر خانجانی

95/8/18

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران

7

کارگاه آموزشی کتابدار پژوهشی Research Support Librarian

دکتر فتاحی

95/8/28

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران

8

کارگاه آموزشی استراتژی جستجو مقدماتی

دکتر اعظمی

95/9/6

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

9

کارگاه آموزشی استراتژی جستجو پیشرفته

دکتر مریم اخوتی

95/9/14

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

10

کارگاه آموزشی جستجو منابع الکترونیک

دکتر معتمدی

95/9/24

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

11

کارگاه آموزشی کتابدار بالینی Clinical Librarian

دکتر اشرفی

95/9/29

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران

12

کارگاه آموزشی اخلاق کتابداری

دکتر حافظیان

95/10/4

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران

13

کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش ویژه اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دکتر مبشر

95/10/22

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

14

کارگاه آموزشی نگارش و انتشار مقالات علمی

دکتر جمالی

95/10/28

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

15

کارگاه آموزشی plagiarism چک کردن و تشخیص سرقت ادبی

دکتر مبشر

95/11/10

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان

16

کارگاه آموزشی نقد و داوری تخصصی مقالات Peer Review & Critical Appraisal

دکتر جمالی

95/11/28

8 صبح لغایت 14 عصر

شغلی برای کتابداران و عمومی برای سایر کارشناسان