ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

1

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

 

مسئول کتابخانه: صدیقه زابلی

034-3221667

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پیراپزشکی

2

کتابخانه بیمارستان افضلی پور

 

مسئول کتابخانه : ناهید شیخ شعاعی

کتابدار: مرضیه علوی

کتابدار: مهدی رستمی زاده

034-33۲۵۷۶۵۱

کرمان-بزرگراه امام خمینی ( ره )، جنب دانشگاه شهید باهنر، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

3

کتابخانه بیمارستان باهنر

 

 

مسئول کتابخانه: عذرا اسدی

کتابدار: زهرا گیشینی زاده

034-۳۲۲۳۵۰۱۱

کرمان-خیابان قرنی-مرکز اموزشی درمانی شهید باهنر

4

کتابخانه بیمارستان شفا

 

مسئول کتابخانه:فاطمه بابایی

کتابدار:مریم خواجویی

۹۴- ۳۲۱۱۵۷۸۰- ۰۳۴

کرمان، بلوار کوثر، مرکز آموزشی درمانی شفا

5

کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی

مسئول کتابخانه:فاطمه شکاری

کتابدار: هدی افشار منش

 

034-3۲۱۱۱۰۰۶
۰۳۴-۳۲۱۱۰۴۰۸

کرمان کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی روبروی فنی و حرفه ای

6

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه:مهرناز طهرانی پور

کتابدار: مریم ذهاب ناظوری

034-3205117

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

7

کتابخانه دانشکده داروسازی

مسئول کتابخانه:فرهاد زمانی

کتابدار: مهدیه قضوی

کتابدار:محمدرضا نخعی

034-3205036

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده داروسازی

8

کتابخانه دانشکده پرستاری

مسئول کتابخانه: حمیده علیرمضانی

کتابدار: سمیه تهرانی زاده

 

034-3205203

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پرستاری و مامایی رازی

9

کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

مسئول کتابخانه: اکرم صانعی پور

کتابدار: فاطمه محمدی

کتابدار:زهرا مقصودی

034-3205164

کرمان - ابتدای بزرگراه هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

10

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

مسئول کتابخانه: فروغه منتجب

کتابدار: طاهره سهرابی

کتابدار: محمدرضا رشیدی

034-32118072

کرمان بلوار جمهوری اسلامی- انتهای خیابان شفا - دانشکده دندانپزشکی کرمان

11

کتابخانه دانشکده طب سنتی

مسئول کتابخانه: مهدیه خزانه ها

034-3122023
034-3122020

کرمان-خیابان مدیریت، نبش خیابان سجادیه، مجموعه پردیس طب سنتی

12

کتابخانه دانشکده پرستاری زرند

مسئول کتابخانه :طاهره امیدی

034-24233088

کرمان- زرند-چهاراه برق جنب آزمایشگاه شهیدزمانی

13

کتابخانه دانشکده پزشکی سیرجان

مسئول کتابخانه: عفت ایران نژاد

کتابدار: مریم اسدی

034-54224115

کرمان- سیرجان -خیابان ابن سینا بعد از فلکه شهرداری (بیمارستان امام رضا (ع) سابق)