نمایشگاهلیست کتب  
  کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران- اردیبهشت 1394 
 
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از 
بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران - اردیبهشت1393

 
 
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از 
بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران -  اردیبهشت1392​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از 
بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران - اردیبهشت1389

 
 
 کتب خریداری شده توسط دانشکده بهداشت از 
بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران -  اردیبهشت1389

 
 
 کتب خریداری شده توسط دانشکده پیراپزشکی از 
بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران -  اردیبهشت1389

 
 
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از 
بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران جهت مرکز  تحقیقات فیزیولوژی- اردیبهشت1389

 
 
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از 
بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران جهت بیمارستان  شفا- اردیبهشت1389

 
  کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران جهت بیمارستان  افضلی پور- اردیبهشت1389

 
 
 کتب خریداری شده توسط بیمارستان افضلی پور از 
بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران -  اردیبهشت1389

 
 
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از 
بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران جهت بیمارستان  باهنر،شفا، افضلی پور - اردیبهشت1389

 
 
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از 
بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران - اردیبهشت1388

 
 
 کتب خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی از 
بیست و یکمین نمایشگاه کتاب تهران - فروردین1387