کرمــان - انتهاي بلوار 22 بهمن - مجتمع دانشگاهي باهنر - دانشكده پزشكي افضلي پور  - كتابخانه مركزي و مركزاسناد

آدرس  

 

 034-33257667

 تلفن

 

034-33257667

 فاکس

 

library@kmu.ac.ir 

 ایمیل