تلفن تماس سمت   مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی عکس 
33257667   سرپرست کتابخانه دکترای تخصصی 

آقای دکتر پیام خزائلی

33257667   رئیس کتابخانه فوق لیسانس   خانم
مریم
 تهرانی زاده